• przygotowanie wzorów umów w sprawie zamówienia publicznego,
  • doradztwo prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • sporządzanie informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących trwających i zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie dopuszczalności zmiany umowy,
  • doradztwo prawne przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia wspólnego przez kilka podmiotów komunalnych oraz przez tzw. centralnych zamawiających,
  • reprezentacja zamawiających w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
  • reprezentacja zamawiających w sporach z wykonawcami,
  • opracowywanie lub opiniowanie regulaminów udzielania zamówień publicznych