Prof. UwB Dr hab. Rafał Dowgier:

Ważniejsze opracowania:

 1. R. Dowgier, L. Etel, M. Popławski, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty samorządowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2003;
 2. R. Dowgier, L. Etel, M. Popławski, Gminny poradnik podatkowy,tom. I, Warszawa 2005;
 3. R. Dowgier, L. Etel, M. Popławski, Gminny poradnik podatkowy,tom. II, Warszawa 2005;
 4. R. Dowgier, B. Pahl, M. Popławski, Podatek od środków transportowych, Warszawa 2006;
 5. R. Dowgier, M. Popławski, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w gminach, Białystok 2007;
 6. R. Dowgier, M. Popławski, Stanowienie miejscowego prawa podatkowego w gminach, Warszawa 2009;
 7. R. Dowgier, M. Popławski, Podatki i opłaty dla gmin. Wybór aktów prawnych, Warszawa 2010;
 8. R Dowgier, Polityka podatkowa gmin w zakresie opodatkowania nieruchomości w dobie kryzysu gospodarczego (w:) M. J. Nowak, T. Skotarczak (red.), Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie, Warszawa 2010;
 9. R. Dowgier, L. Etel, B. Pahl, M. Popławski, Leksykon podatków i opłat lokalnych,Warszawa 2010;
 10. R. Dowgier, G. Liszewski, B. Pahl, Stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego, Białystok 2012;
 11. R. Dowgier, L. Etel, B. Pahl, M. Popławski, Podatki i opłaty lokalne. 601 pytań i odpowiedzi, Warszawa 2012;
 12. R. Dowgier, L. Etel, Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Białystok 2013;
 13. R. Dowgier, Komentarz do art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w:) Opłaty lokalne – komentarz, red. G. Liszewski, Warszawa 2016;
 14. R. Dowgier, Komentarz do art. 11, 12, 12a, 12b, 20b-d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w:) Podatek od środków transportowych. Komentarz, red. B. Pahl, Warszawa 2017;
 15. R. Dowgier (red.), G. Dudar, L. Etel, G. Liszewski, B. Pahl, Podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2018
 16. R. Dowgier, Zaokrąglanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 6;
 17. R. Dowgier, Czy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się zasady dotyczące zaokrąglania, o których mowa w art. 63 § 1 ordynacji podatkowe? – uwagi na tle wyroku WSA w Lublinie z 28.12.2012 r. (I SA/Lu 932/12), „Finanse Komunalne” 2013, nr 9;
 18. R. Dowgier, Czy za naruszenie obowiązków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi grozi odpowiedzialność karna skarbowa?, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 10;
 19. R. Dowgier, M. Etel, Kontrola podatkowa przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych w świetle nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, „Finanse Komunalne” 2009, nr 4;
 20.  C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wyd. IV, Warszawa 2011;
 21.  R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych, Białystok 2012;
 22.  R. Dowgier, Ordynacja podatkowa w praktyce gminnych organów podatkowych – stan obecny i kierunki zmian, Warszawa 2014;
 23.  R. Dowgier, G. Dudar, Wzory decyzji, postanowień i innych pism procesowych do stosowania przez gminne organy podatkowe, Warszawa 2014;
 24.  R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych, Białystok 2014;
 25. R. Dowgier, Ordynacja podatkowa w praktyce gminnych organów podatkowych. Stan obecny i kierunki zmian, Białystok 2015;
 26. L. Etel (red.), R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, K. Teszner, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017;
 27. R. Dowgier, L. Etel, M. Perkowski, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców na Podlasiu(w:) C. Kosikowski (red.), Przedsiębiorczość na Podlasiu (problemy prawne i funkcjonowania), Białystok 2009;
 28. R. Dowgier, O problemie uchwał rad gmin wprowadzających preferencje podatkowe w podatku od nieruchomości, w kontekście zmiany zasad udzielania pomocy publicznej,„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 11;
 29. R. Dowgier, Udzielanie przez gminne organy podatkowe ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą – zarys problemu,„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 12;
 30. R. Zenc, R. Dowgier, Podatkowa pomoc publiczna udzielana przez gminy w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2015;
 31. R. Dowgier, Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego, Białystok 2015;
 32. R. Dowgier, M. Popławski, Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego– komentarz, Warszawa 2006;
 33. R. Dowgier, M. Popławski, Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – komentarz, Warszawa 2012;

Dr Piotr Sitniewski

Monografie autorskie

 1. ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego” – książka wydana nakładem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku w październiku 2005 r.
 2. ,,Wygaśnięcie mandatu radnego”, książka wydana nakładem LexisNexis, listopad 2007 r.
 3. ,,Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej”, Presscom 2011 r.
 4. ,,Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach” WoltersKluwers 2014 r. ISBN 978-83-264-3372-6, str. 192, seria PORADNIKI LEX.
 5. ,,Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach” wyd. 2, WoltersKluwers 2016 r. ISBN 978-83-264-9997-5, str. 300, seria PORADNIKI LEX.
 6. ,,Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz”. H. Beck 2017.
 7. Monografia ,,Jawność obrad organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego” 2018.

 

Książki (współautorstwo)

 1. ,,Jawność i kompetencja 1 – monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowej województwa podlaskiego” – raport badawczy. Współautorstwo z mgr Jarosławem Ruszewskim. Badania realizowane w ramach projektu sfinansowanego przez Fundację Batorego, realizowanego w okresie lipiec 2007 – czerwiec 2008 r. Wydany Suwałki 2008 r., ISBN 978-83-926465-4-9.
 2. ,,Jawność i kompetencja 2 – monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowej województwa podlaskiego” – raport badawczy. Współautorstwo z dr Jarosławem Ruszewskim. Badania realizowane w ramach projektu sfinansowanego przez Fundację Batorego, realizowanego w okresie lipiec 2009 – grudzień 2010 r. Wydany Suwałki 2010 r., ISBN 978-83-926465-5-6.
 3. „Jawność i kompetencja 3 – raport z monitoringu realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządowych szczebla wojewódzkiego samorządowego w Polsce”. Współautorstwo z dr. Jarosławem Ruszewskim. Badania realizowane w ramach stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i prowadzonego projektu sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 2009-2010. Wydany Suwałki 2010 r., (ISBN 978-83-926465-9-4).
 4. „Jawność i kompetencja 4 – raport z monitoringu realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządowych szczebla wojewódzkiego samorządowego w Polsce”. Współautorstwo z dr. Jarosławem Ruszewskim. Badania realizowane w ramach stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i prowadzonego projektu sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 2009-2010. Wydany Suwałki 2010 r., (ISBN 978-83-926465-6-3).
 5. ,,Jawność i kompetencja 5” – Ławnicy społeczni sędziowie w teorii i praktyce. Ocena funkcjonowania i procesu wyboru ławników sądowych na przykładzie sądów Apelacji Białostockiej – pod red. Jarosława Ruszewskiego. Raport przygotowany i wydany w ramach projektu ,,Monitoring zasad wyboru przez rady gmin osób do wykonywania funkcji ławników celem zapewnienia udziału czynnika społecznego w postępowaniach sądowych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku” przy wsparciu finansowym Fundacji Batorego. Wyd. CAS ,,PRYZMAT” Suwałki 2011, ISBN 978-83-926465-3-2.
 6. ,,Jawność i kompetencja 6” – Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach. Współautorstwo z dr Jarosławem Ruszewskim. Wydawca: Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa w Białymstoku. Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. ISBN 978-83-938083-0-4.

 

Publikacje post-konferencyjne

 1. ,,Zasada jawności jako element strategii antykorupcyjnej w samorządzie terytorialnym” artykuł prezentowany w trakcie konferencji n/t: ,,Samorząd lokalny w Polsce- społeczno-polityczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania”, zorganizowanej przez Zakład Samorządów Lokalnych i Polityki Regionalnej Wydziału Politologii UMCS w Lublinie w dniach 27-28 marca 2003 r., opublikowany w: ,,Samorząd Lokalny w Polsce, społeczno polityczne aspekty funkcjonowania” wyd. Uniwersytetu M. C .Skłodowskiej Lublin 2004, str. 477-482.
 2. ,,Czy istnieją zasady podstawowe dostępu do informacji publicznej ?” – wystąpienie w trakcie V dorocznej konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w dniach 5-6 listopada 2004 r., opublikowane w: ,,Standardy Administracji Publicznej w Unii Europejskiej” pod red. B. Kudryckiej i P. Suwaj, Białystok 2005 r.
 3. ,,Zasady nieudzielania informacji publicznej”, wystąpienie w trakcie konferencji ,,Polityka informacyjna i media a zarządzanie w samorządzie terytorialnym” w dniach 14 – 15 kwietnia 2005 r., zorganizowana przez Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej oraz Zakład dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS. Materiał wydrukowany w: ,,Władze lokalne a media”, wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2006, str. 63 – 79
 4. ,,Tajne przez poufne – jawność oświadczeń wójtów woj. Podlaskiego”, wygłoszony na dorocznej konferencji SEAP w Białowieży w dniach 26 – 28 kwietnia 2009 r. (w druku).
 5. ,,Jawność postępowania przed Państwową Komisją Akredytacyjną – stan rzeczywisty czy oczekiwany”, artykuł zgłoszony do publikacji pokonferencyjnej – Jakość administracji publicznej a jakość życia – aspekty prawne i społeczne, konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu w dniu 15 kwietnia 2011 r. Wydrukowany w książce pod red. E. Jasiuk ,, Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji w Polsce w warunkach UE”, 2012 r. ISBN 978-83-62491-27-8.

 

Publikacje pozostałe

 1. ,,Formy udostępniania informacji publicznej” artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Administracja Publiczna, studia krajowe i międzynarodowe, 2003/2, str. 164-175.
 2. ,,Zasada jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego”, artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Administracja Publiczna, studia krajowe i międzynarodowe, 2/4/2004, str. 144-156.
 3. ,,Czym skutkuje posiadanie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych”, współautorstwo z T. Sierzputowskim, artykuł opublikowany w: ,,Wspólnota” nr 5/699, 6 marca 2004 r., str. 44.
 4. ,,Kilka uwag o odpłatności za udzielanie informacji publicznej” artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Administracja Publiczna, studia krajowe i międzynarodowe, 2003/3, str 132 – 140.
 5. ,,Co może poseł” artykuł opublikowany w ,,Przetargi Publiczne” nr 1 (1) Listopad 2005 r.
 6. ,,Bezpłatność czy bezkosztowość udostępniania informacji publicznej ?” artykuł opublikowany w: ,,Sprawność działania administracji samorządowej” Rzeszów 2006 r., red. naukowa prof. dr hab. Elżbiety Ury, recenzja prof. dr hab. Jan Boć.
 7. ,,Zasady nieudzielania informacji publicznych”, artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Administracja Publiczna, studia krajowe i międzynarodowe, 1/7/2006, str 54 – 70.
 8. Autor praktycznych wyjaśnień do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Opublikowane w elektronicznej wersji LexPolonica, wrzesień 2006 – maj 2007 r.; (około 70 stron)
 9. ,,Tajemnica skarbowa a dostęp do informacji publicznej”, artykuł opublikowany w Przeglądzie Podatków lokalnych i finansów samorządowych, Nr 10(68), październik 2006 r., str. 27-29.
 10. Sprawozdanie z konferencji ,,New Open Europe: Public Access to dokument and data protection” opublikowane w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Administracja Publiczna, studia krajowe i międzynarodowe, 2/8/2006.
 11. ,,Zasada ochrony stosunku pracy radnego”, artykuł opublikowany w: Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Administracja Publiczna, studia krajowe i międzynarodowe, nr 2(10)2007, str 106 – 120.
 12. ,,Tajemnica skarbowa a dostęp do informacji publicznej”, artykuł opublikowany w Prawo Administracyjne, Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych, C.H.BECk Warszawa 2008, s. 136-142.
 13. ,,Moment uzyskania a moment objęcia mandatu radnego”, opublikowane w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Administracja Publiczna, studia krajowe i międzynarodowe, 1/11/2008.
 14. ,,Jawność życia publicznego – składowe elementy określające jego istotę”, rozdział w książce ,,Nauka administracji” pod red. G. Peters, B. Kudrycka, P. Suwaj, Wolters Kluwers 2009.
 15. Artykuł pt.: Realizacja zasady jawności majątkowej funkcjonariuszy samorządowych szczebla wojewódzkiego w Polsce – raport z badań”, ZN WSAP numer 1/15/2010.
 16. „Realizacja obowiązku prowadzenia stron BIP w administracji samorządowej województwa Podlaskiego” współautor dr Jarosław Ruszewski, umieszczony w wydanych przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy w materiałach pokonferencyjnych pt. „Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie: doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju”, Bydgoszcz 2009, ISBN:978-83-89914-25-5.
 17. ,,Gdy informacja nie jest publiczna” artykuł opublikowany w czasopiśmie WSPÓLNOTA, nr 33, 14.08.2010 r.
 18. Seria praktycznych komentarzy dla Wolter Kluwers:
 1. Zasada jawności obrad organów stanowiących; (październik 2010 r.),
 2. Jawność zarobków osób pełniących funkcje publiczne (październik 2010 r.),
 3. Zakaz łączenia stanowisk i podejmowania określonej aktywności przez radnych (styczeń 2011)
 4. Zakaz nawiązania stosunku pracy z radnym w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego, w której radny uzyskał mandat (styczeń 2011)
 5. Zakaz pełnienia przez radnego funkcji kierownika lub zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej (styczeń 2011)
 6. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.(marzec 2011).
 7. Zakaz powierzenia świadczenia pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej radnemu (październik 2011).
 8. Zakaz o charakterze soft law z art. 24e u.s.g. (listopad 2011).
 1. ,,Jawność akt administracyjnych” WSPÓLNOTA, nr 12/2011 r.
 2. ,,Wybór czynnika społecznego w postępowaniu sądowym na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – raport z badań” –Samorząd Terytorialny (10/2013).
 3. ,,Obowiązek publikacji w BIP dokumentacji kontrolnej” ITwADMINISTRACJI, kwiecień 2013 r.
 4. ,,Koszty przekształcania informacji publicznej”, ITwADMINISTRACJI, Nr styczeń 2014, str. 28-31.
 5. ,,Koszty przekształcenia informacji publicznej – prawo, możliwość, czy obowiązek”, kwartalnik KRUS “Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, 49/2013 r., str. 76-100.
 6. ,,Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych – stan regulacji w administracji samorządowej i rządowej – raport z badań” Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, 50/2013 r., str. 48-67.
 7. ,,Zasada jawności obrad rad miast wojewódzkich – analiza statutowa” – prezentacja i artykuł w trakcie konferencji na WPiA Uniwersytet Śląski w dniach 13/14 marca 2014 r., na temat ,,Jawność działania samorządu terytorialnego”. Wydane w : ,,Jawność w samorządzie terytorialnym”, WoltersKluwer 2015, ISBN 978-83-264-3482-2, str. 655-673.
 8. ,,Zakres zadań i funkcji osoby pełniącej funkcję publiczną w rozumieniu art. 5 ust. 2 udip – ze szczególnym uwzględnieniem granic jawności wynagrodzenia tych osób – wyniki badań”. 1-2/2015 ST.
 9. ,,Potrzeba zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznych – uwagi de lege ferenda”,  4/2015 ST.
 10. ,,Dostęp do informacji publicznej a cyberbezpieczeństwo”, opublikowany w: Internet, Strategie, bezpieczeństwo,  C.H. Beck 2017, str. 271-280.
 11. ,,Koszty przekształcenia informacji publicznej – regulować czy ryczałtować – raport z badań”, Informacja w Administracji, C.H.Beck, 1/2017.
 12. ,,Kim jesteś osobo pełniąca funkcję publiczną?” Informacja w Administracji, C.H.Beck, 3/2017.
 13. ,,Zakres jawności sprawozdań składanych przez fundację” Informacja w Administracji, C.H.Beck, 4/2017, str. 60-62.
 14. ,,Nowe zasady dostępu do informacji publicznej – ustawa o jawności życia publicznego”, Informacja w Administracji, C.H.Beck, 1/2018, str. 42 – 47.
 15. ,,Transmitowanie obrad organów kolegialnych w samorządzie terytorialnym” Informacja w Administracji, C.H.Beck, 1/2018, str. 33 – 41.