• informacje, opinie i ekspertyzy prawne dotyczących postępowań nadzorczych lub postępowań sądowoadministracyjnych
  • reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w postępowaniach nadzorczych prowadzonych przez wojewodę, regionalną izbę obrachunkową lub Prezesa Rady Ministrów
  • reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg na uchwały lub zarządzenia ich organów wnoszonych przez mieszkańców, organy nadzoru czy prokuratorów,
  • reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących niekorzystnych dla nich decyzji administracyjnych w postępowaniach, w których występowały jako strony lub uczestnicy postępowania
  • reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowań