• reprezentacja podmiotów komunalnych w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach pierwszoinstancyjnych oraz postępowaniach odwoławczych,
  • sporządzanie informacji, opinii i ekspertyz prawnych na potrzeby toczących się postępowań,
  • audyt postępowań przed wydaniem decyzji administracyjnej,
  • sporządzanie informacji, opinii i ekspertyz prawnych na potrzeby toczących się postępowań.