• sporządzanie opinii, informacji oraz ekspertyz w zakresie zagadnień związanych z wymiarem oraz poborem podatków i opłat lokalnych,
  • konsultacje w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych
  • wsparcie w organizacji skutecznej kontroli wywiązywania się z realizacji obowiązków podatkowych
  • konsultacja projektów uchwał podatkowych
  • reprezentacja gmin w postępowaniach nadzorczych przed Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi
  • reprezentacja gmin w postępowaniach sądowo-administracyjnych