• audyt uchwał dotyczących gospodarki wodno-ściekowej (np. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków)
  • organizacja współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. tworzenie związków międzygminnych, zawieranie porozumień)
  • doradztwo prawne dotyczące gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej
  • reprezentacja gminy / związku międzygminnego w postępowaniach nadzorczych i sądowo-administracyjnych dotyczących podjętych uchwał z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
  • doradztwo prawne dotyczące budowy, utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
  • doradztwo prawne dotyczące wprowadzania opłat za zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (tzw. deszczówka)
  • prawna organizacja przetargów na realizację inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych.