• autor monografii habilitacyjnej p.t.: ,,Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego” C.H.  BECK 2018.
 • autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w  jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”,
 • rozprawa doktorska nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej Presscom 2011.
 • autor poradnika ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” WoltersKluwer 2014 r.
 • autor poradnika ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism”  WoltersKluwer  wyd. 2 2016 r.
 • autor komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego C.H. Beck 2017  r.
 • Monografia ,,Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego”, (ISBN 978-83-8158-026-7), ss. 226,C.H. Beck 2018.
 • ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” wyd. 3, WoltersKluwers styczeń 2020 r. ISBN 978-83-8187-272-0 , str. 324, seria PORADNIKI LEX, ISBN 978-83-8187-272-0.
 • autor licznych publikacji na temat jawności życia publicznego
 • w latach 2004 – 2008 członek pozaetatowy SKO w Białymstoku,
 • prowadzi stronę www.jawnosc.plpoświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego,
 • kierownik projektu i prowadzący stronę projektową www.jawnoscsamorzadu.plfinansowanego z funduszy norweskich
 • bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego.
 • od 2003 r. przeprowadził ponad 530 szkoleń z tej tematyki w całej Polsce. Prowadził szkolenia skierowane do:
 • pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Ministerstwa Zdrowia,
 • Ministerstw Środowiska
 • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Centralnego Zarządu Służby Więziennej,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
 • Głównego Urzędu Miar,
 • Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw,
 • Instytutu Pamięci Narodowej,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Biura GIODO,
 • Krajowej Rady Izb Rolniczych,
 • Pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu,
 • sędziów sądów administracyjnych i sądów powszechnych,
 • członków okręgowych izb radców prawnych,
 • aplikantów radcowskich,
 • członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,
 • pracowników sądów powszechnych,
 • przewodniczących rad gmin i powiatów,
 • pracowników biur rady miasta i rady powiatu,
 • sekretarzy miast i sekretarzy powiatów,
 • radnych wszystkich trzech szczebli samorządowych,
 • pracowników urzędów marszałkowskich,
 • pracowników wojewódzkich urzędów pracy,
 • administratorów stron BIP-owskich,
 • pracowników starostw,
 • pracowników Izb Skarbowych, i Izb Celnych,
 • pracowników urzędów skarbowych, powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
 • rzeczników prasowych urzędów, dziennikarzy,
 • wojewódzkich i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
 • wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
 • wojewódzkich komend Państwowej Straży Pożarnej,
 • Komendantów i pracowników powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej.
 • Funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej

 Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 01.01.2008-16.10.2012. Obecnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia pracodawców.