Zakończyły się prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Od nowego roku limit będzie ustalany wg przelicznika wynoszącego 100, a nie jak to było do tej pory 86. Ponadto dla producentów rolnych, którzy są posiadaczami bydło będzie wprowadzony dodatkowy limit obliczany wg wzoru: iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Wnioskodawcy ubiegający się dodatkowy limit będą załączali do wniosku oświadczenie o liczbie bydła wydawane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wyższe limity zwrotu będą obowiązywały już przy pierwszym terminie na składanie wniosków w 2019 r.

Trwają natomiast prace nad inną nowelizacją zasad zwrotu, która związana jest z ograniczeniem prawa do zwrotu dla producentów rolnych, którym określono zobowiązania w podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowym. Taki producent rolny nie będzie mógł uzyskać zwrotu podatku akcyzowego do kwoty stanowiącej 5. krotność kwoty wynikającej z wydanych mu decyzji. Czy takie decyzje były wobec niego wydane będzie musiał ustalić organ dokonujący zwrotu jeszcze przed wydaniem decyzji, w oparciu o rejestr prowadzony w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej. Z uzasadnienia datowanego na 6 listopada 2018 r. projektu ustawy przygotowanego przez resort finansów wynika, że w latach 2016-2017 wydano dla producentów rolnych ubiegających się o zwrot zaledwie 28 decyzji określających zaległości w podatku akcyzowym oraz od towarów i usług. Tymczasem w samym 2017 r. złożono 1.074.631 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Powstaje więc pytanie, czy dodatkowe obowiązki nałożone na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) są proporcjonalne do zaistniałego problemu.