• obsługa prawna podmiotów realizujących projekty z dofinansowaniem funduszy UE, w tym w szczególności:
  • przygotowywanie opinii i analiz prawnych dotyczących planowania, realizacji oraz rozliczania projektu UE w zakresie zgodności z przepisami prawa UE i warunkami udzielania wsparcia,
  • opracowywanie i opiniowanie dokumentów z procedur wyboru dostawców i wykonawców
  • identyfikacja nieprawidłowości mogących skutkować korektą finansową lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny,
  • reprezentacja w postępowaniach przed instytucjami zarządzającymi i postępowaniach sądowych w zakresie m.in. negatywnej oceny projektu, a także zakwestionowania kwalifikowalności wydatków na etapie rozliczenia projektu,
  • pomoc prawna w zakresie nakładanych korekt finansowych
  • opiniowaniu dopuszczalności podmiotowych i przedmiotowych zmian umowy o dofinansowanie projektu
  • doradztwo prawne w okresie trwałości projektu, w tym w zakresie dopuszczalnych modyfikacji projektu