Articles by: superadmin

Masowy wniosek – nasza opinia

Od wielu podmiotów z całej Polski, otrzymaliśmy prośbę o opinię do masowego wniosku jaki został wysłany do wielu podmiotów w całej Polsce. W naszej ocenie znacząca część zadanych pytań nie stanowi informacji publicznych. Zwraca uwagę również fakt, że wnioskodawca składa wniosek chcąc zdyskredytować inny podmiot działający na rynku (dane zostały […]

Read More

Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

przeprowadzenie konsultacji w siedzibie jednostki lub opracowania opinii prawnej, sporządzenie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej (zwłaszcza na potrzeby potwierdzenia stanowiska samorządu przed instytucją udzielającą dofinansowania).

Read More

Dostęp do informacji publicznej

stała współpraca w zakresie kompleksowej obsługi spraw związanych z realizacją wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, reprezentowanie podmiotów obowiązanych do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego przed sądami administracyjnymi; kompleksowa obsługa sprawy: sporządzanie odpowiedzi, […]

Read More

Będą zmiany w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym

Zakończyły się prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Od nowego roku limit będzie ustalany wg przelicznika wynoszącego 100, a nie jak to było do tej pory 86. Ponadto dla producentów rolnych, którzy są posiadaczami bydło będzie wprowadzony dodatkowy […]

Read More

Nowe zwolnienie z podatku od nieruchomości spółdzielni rolników

Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz.U. z 2018 r. poz. 2073) wprowadzono do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nowe zwolnienie z podatku od nieruchomości. Od 1 stycznia 2019 r. obejmie ono budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, wykorzystywane przez […]

Read More

Hala namiotowa jednak opodatkowana

Opodatkowanie hal namiotowych podatkiem od nieruchomości budzi spory interpretacyjne. W szczególności w orzecznictwie podkreślano, że takie hale nie stanowią budowli podlegających opodatkowaniu (zob. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 r., I SA/Ol 911/14). Warto więc zwrócić uwagę na wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 11 października 2018 […]

Read More

Nadpłaty od wiatraków trzeba zwrócić, ale co do zasady bez oprocentowania

Wprowadzona z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. nowelizacja przepisów, w oparciu o które opodatkowywano elektrownie wiatrowe zarówno od części budowlanych, jak i niebudowlanych (czego poprawność potwierdził NSA w wyroku 7. sędziów z dnia 23 października 2018 r., II FSK 2983/17), zasadniczo nie powoduje, że powstałe nadpłaty powinny być […]

Read More

Wnioski o zwrot nadpłat od stacji transformatorowych nie zawsze zasadne

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie SK/48/15 podatnicy zaczęli składać korekty deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wnioski o zwrot/stwierdzenie nadpłaty w zakresie stacji transformatorowych. Skutkiem korekt jest z zasady rekwalifikacja stacji na budynek i naliczenie podatku od jego powierzchni. Dodatkowo wyłącza się z […]

Read More